Privacy

Privacyverklaring Gooimeer B.V.

Handelmaatschappij Gooimeer BV houdt zich bezig met de verkoop en verhuur van nieuwe en gebruikte stalen damwanden, stalen balken, rijplaten en stalen buispalen en daarmee verband houdende materialen. Onze contactgegevens zijn:

 • adres: Damsluisweg 67, 1332 EB Almere
 • telefoon: 036-5370333
 • website: www.gooimeer.nl
 • e-mail: mail@gooimeer.nl

 

Om u goed van dienst te kunnen zijn, verwerken wij persoonsgegevens van u. Wij nemen uw privacy zeer serieus en behandelen uw persoonlijke gegevens daarom uiterst zorgvuldig. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden uw persoonsgegevens worden gebruikt, met wie wij deze gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens van klanten (waaronder uitvoerders, betalingsverantwoordelijken, etc.), en leveranciers ten behoeve van het bovengenoemde commerciële proces. Dit kunnen de volgende gegevens betreffen:

 • voornaam,
 • tussenvoegsel,
 • achternaam,
 • geslacht,
 • functie,
 • evt. privéadres,
 • telefoon (werk),
 • mobiele telefoon,
 • e-mail.

Wij gebruiken in de regel zakelijke adresgegevens en beschikken zelden over privéadresgegevens. Een privéadres wordt uitsluitend voor eventuele kerstgeschenken of op uw verzoek gebruikt.

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website.

 

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het beheren van ons relatiebestand.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
 • Het op kunnen stellen van facturen conform de wensen/eisen van de klant (zoals het vermelden op de factuur van de namen van de contactpersonen / uitvoerders).
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Wettelijke grondslag gegevensverzameling

Onze gegevensverwerking is gebaseerd op één of meerdere van de volgende grondslagen:

 • Toestemming (klant- of leveranciersrelatie met uw goedvinden).
 • Overeenkomst (ingevuld inschrijfformulier of deelnemersformat, getekend data- en investeringsoverzicht of trainingsvoorstel).
 • Wettelijke verplichting (financiële administratie).
 • Gerechtvaardigd belang (historie behouden in verband met langdurige klantrelaties en vervolgopdrachten).

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens zullen door Gooimeer BV niet worden verstrekt aan derden of worden gebruikt voor andere doeleinden dan de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover Gooimeer BV op grond van de wet verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Gooimeer BV blijft verantwoordelijk voor deze bewerkingen.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is of wettelijk geregeld is. Voor financiële administratie hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Persoonsgegevens van relaties behouden wij in ons boekhoudsysteem zolang de relatie voortduurt en de toestemming blijft verleend. Periodiek worden de relatiegegevens in ons boekhoudsysteem gecontroleerd en zo nodig bijgewerkt of gedeactiveerd.

 

Cookiebeleid

De websites van Gooimeer BV gebruiken cookies en soortgelijke technieken (hierna: cookies). Hiermee worden via uw browser (persoons)gegevens verzameld, opgeslagen en/of gedeeld. Gooimeer BV maakt op deze website gebruik van zogeheten session cookies en van session storage. Session cookies zijn functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten werken.Voor het gebruik van session cookies is het niet vereist om de internetgebruiker eerst om toestemming te vragen. Deze cookies bevatten elke keer dat u de website bezoekt een ander tijdelijk nummer. De session cookies worden na het afsluiten van uw browser verwijderd. Daarnaast maakt Gooimeer BV gebruik van cookies waar u van te voren toestemming voor moet geven. Het is mogelijk om uw browser zo in te stellen dat op een bepaalde wijze met cookies wordt omgegaan. Zo is het mogelijk om nooit cookies te accepteren, cookies alleen te accepteren van de website die u bezoekt en niet van andere domeinen. Dit kan mogelijk consequenties hebben voor de gebruiksmogelijkheden of –ervaring van de website. Bij vragen over cookies kun u terecht bij Gooimeer BV.

Gooimeer BV maakt gebruik van de volgende cookies:

 • GA; Zijn statistiek cookies voor Google analytics. De duur van de cookies is 2 Jaar. Geeft aan unieke gebruikers een willekeurig gekozen ID om gebruikers-, sessie- en campagnedata bij te houden.)

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft daarnaast het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gooimeer BV en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail@gooimeer.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Wilt u in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

 

Beveiliging van uw gegevens

Gooimeer BV neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op via mail@gooimeer.nl of telefonisch via 0365370333.

 

Bij klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Wijzigingen privacyverklaring

Gooimeer BV behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Op onze website vindt u steeds de meest actuele verklaring.